Algemene voorwaarden

Algemeen

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Adarte en koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.


Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Adarte zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Adarte het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Adarte kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief  B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

Adarte is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een aanbetaling dient te voldoen

Adarte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Adarte dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

Adarte levert geen alcoholische producten aan personen jonger dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij voldoet aan de gestelde minimum leeftijd.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Geleverde, ambachtelijke- of hand vervaardigde artikelen kunnen soms afwijken van afbeeldingen op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Adarte te vorderen.


Prijzen en betalingen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, vooruitbetaling waarna de bestelde producten worden geleverd als het verschuldigde bedrag op de rekening van Adarte is bijgeschreven. Levering geschiedt direct bij afhalen of bij contante betaling of PIN transactie, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Indien koper achteraf middels een factuur betaalt en in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn ingediend bij Adarte.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de koper.

In voorkomende gevallen is het niet mogelijk om op rekening te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een aanbetaling.

Wanneer ten onrechte een kortingscode wordt gebruikt, omdat het het gebruik hiervan niet binnen de genoemde voorwaarden hiervan ligt, zullen meerprijs, en eventuele verzendkosten alsnog in rekening worden gebracht.


Levering

Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.

Levering vindt plaats op het door koper opgegeven afleveradres en voor rekening van koper.

De webshop van Adarte geeft een indicatie van de levertijd. Adarte zal proberen te leveren binnen vijf werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Adarte niet van rechtswege in verzuim.

Adarte is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper  opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.


Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Adarte is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Adarte goede grond heeft aan te nemen dat aan de verplichtingen niet kan of zal worden voldaan.

er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper in staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

Adarte is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Adarte kan worden gevergd.

Indien Adarte overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien Adarte overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Adarte op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Adarte te vergoeden.


Overmacht

Adarte is niet verplicht tot het nakomen van afspraken jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adarte geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adarte niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, extreme weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Adarte of diens leveranciers.

Adarte kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Adarte zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Adarte gerechtigd hiervoor separaat te factureren.


Reclameren

De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Adarte te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Adarte te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Adarte vervalt.

De koper dient Adarte in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Ingeval van gegrond en tijdig reclameren zal Adarte te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Adarte gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.


Retourneren

Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.

Indien de bestelling wordt geretourneerd, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper. Voor de retour gezonden wijnen, zal Adarte een creditfactuur doen toekomen aan de koper.

Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Mocht blijken dat de geretourneerde goederen niet in de originele verpakking zijn geretourneerd, dan zal Adarte hiervoor verpakkingskosten in rekening brengen.


Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van geleverde artikelen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid
Indien Adarte aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Adarte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Adarte of is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Indien Adarte aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Adarte beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Adarte is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Adarte is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adarte of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Adarte en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onverminderd het recht van Adarte een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Adarte, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2019 Adarte Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.